S cieľom uľahčiť užívateľom používanie našich webových stránok využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie vo Vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení Vášho prehliadača.

KONTAKT

Jozef Mišeje O S A
Diviaky nad Nitricou 33
972 25 Diviaky nad Nitricou
tel: +421 918 490 828
Po - Ne: 8:00 - 20:00

Obchodné podmienky » Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

 

I. Všeobecné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu je Jozef Mišeje O S A, Diviaky nad Nitricou 33, 972 25 Diviaky nad Nitricou; IČO: 37008901; DIČ: 1042077003; IČ DPH: SK1042077003 (Neplatca DPH, registrovaný v zmysle §7a Zákona o DPH) Fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Prievidza, číslo registra 307-13706; e-mail: info@vitalfit.sk (ďalej len „predávajúci“).

2. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako "VOP") platia pre nákup v internetovom obchode prevádzkovanom na internetovej adrese www.vitalfit.sk, pričom bližšie definujú a ustanovujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

3. Nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

4. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je kupujúci spotrebiteľ,  neupravené vzťahy sa riadia podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zák. č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa, zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Ak kupujúci nie je spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., t.j. Obchodným zákonníkom.

5. Spotrebiteľom je podľa § 52 ods. 4 Obč. zák. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

6. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu na adrese miesta podnikania prevádzkovateľa Jozef Mišeje O S A, Diviaky nad Nitricou 33, 972 25 Diviaky nad Nitricou.

7. Dodržiavanie zákona v internetovom obchode je pod dohľadom Slovenskej Obchodnej Inšpekcie (Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj; Hurbanova 59, 911 01 Trenčín; Odbor výkonu dozoru; tel. č.: 032/6400 109; fax č.: 032/6400 108Podávanie podnetov, sťažností, návrhov a žiadostí).

 

II. Uzavretie kúpnej zmluvy

1. Ponuky tovaru v rámci internetového obchodu sú prezentáciou tovaru, ktorý prevádzkovateľ internetového obchodu predáva a sama o sebe nie je  návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy (objednávku) zašle kupujúci predávajúcemu prostredníctvom elektronického formuláru, ktorý je umiestnený na stránke. Po prijatí objednávky bude kupujúcemu okamžite zaslaný potvrdzujúci e-mail o jej prijatí. Týmto potvrdením o prijatí objednávky sa potvrdzuje doručenie návrhu na uzatvorenie zmluvy.

2. Kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim vzniká akceptovaním tohto doručeného návrhu.

3. Uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu záväzok dodať kupujúcemu objednaný tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúcemu povinnosť zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa dohodnutých platobných podmienok a dodaný tovar prevziať. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť vyplnených údajov v objednávke.

4. Pri objednávaní prostredníctvom elektronického formuláru musí kupujúci uviesť:

a. Meno a priezvisko kupujúceho.

b. Kompletnú dodaciu adresu pre doručenie tovaru (ulica, číslo, mesto, PSČ).

c. Telefónne číslo, e-mailovú adresu pre zaslanie potvrdenia o prijatí objednávky a o odoslaní tovaru.

d. Presný názov tovaru.

e. Počet kusov z každej položky tovaru.

f. Spôsob platby za tovar (dobierka, platba vopred prevodom na bankový účet predávajúceho).

g. Spôsob dopravy (Slovenská pošta, osobný odber v sídle predávajúceho).

Objednávka právnickej osoby musí taktiež obsahovať:

h. Názov a adresu spoločnosti.

i. IČO a DIČ.

j. IČ DPH, ak je platcom DPH.

k. Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania).

5. Ak predávajúci zistí pred alebo po uzatvorení zmluvy tlačovú, systémovú, ľudskú, dodávateľskú alebo inú chybu ohľadne tovaru, jeho ceny, dostupnosti, množstva alebo možností jeho dodania, ako aj v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene uvedenej v internetovom obchode alebo z dôvodov vyššej moci, musí o tejto skutočnosti informovať kupujúceho. Kupujúci je v takomto mimoriadnom prípade oprávnený svoju objednávku zrušiť, resp. predávajúci je oprávnený odmietnuť ju. Ak kupujúci už zaplatil kúpnu cenu, táto mu bude vrátená v súlade s právnymi predpismi a VOP. Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy a/alebo nevydať tovar kupujúcemu aj v prípade, keď zistí, že mu v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje ohľadne kupujúceho, osoby preberajúcej tovar alebo ak hrozí, že v dôsledku správania osoby, s ktorou predávajúci komunikoval, môže dôjsť k vzniku škody na strane predávajúceho (podvodné konanie).

6. Odoslanie objednávky je podmienené potvrdením súhlasu so spracovaním osobných údajov kupujúceho. Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci výslovne potvrdzuje, že si je vedomý skutočnosti, že tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, mal možnosť sa s nimi dostatočne oboznámiť a potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil.

7. Ceny v internetovom obchode sa môžu priebežne meniť podľa situácie na trhu a cenových faktorov. V deň odoslania objednávky je záväzná tá cena, ktorá je v rovnaký deň uvedená v cenníku e-shopu na webovej stránke predajcu.

 

III. Kúpna cena, poštovné, spôsob platby a dopravy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci kupuje od predávajúceho tovar za cenu, ktorá je v čase odoslania objednávky predávajúcemu uvedená na stránke ako kúpna cena tovaru. Všetky ceny na stránke sú konečné, uvedené vrátane DPH a neobsahujú žiadne skryté poplatky. Pri objednávke tovaru nad 50 EUR kupujúci neplatí poštovné. Informácia o výške poštovného sa zobrazí pri vyplňovaní objednávky v elektronickom formulári spolu s údajmi o množstve tovaru, celkovej cene objednávky, zvolenom spôsobe platby a dopravy.

2. Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu v pracovné dni v časovej lehote 24 - 48 hodín od potvrdenia objednávky. V prípade, že sa vybraný tovar aktuálne na sklade nenachádza, kupujúci bude upovedomený o tejto skutočnosti a môže sa rozhodnúť, či na tovar počká, alebo objednávku stornuje.

3. V našom internetovom obchode sú na výber tieto možnosti platby za tovar:

a. dobierka (kupujúci zaplatí pri prevzatí tovaru na pošte alebo od kuriéra),

b. platba vopred prevodom na bankový účet predávajúceho - po pripísaní peňažných prostriedkov za objednaný tovar na bankový účet predávajúceho bude kupujúcemu tovar zaslaný prostredníctvom Slovenskej pošty, ak ako spôsob dopravy kupujúci zvolil doručenie Slovenskou poštou, alebo si tovar bude môcť kupujúci vyzdvihnúť osobne v sídle predávajúceho (Jozef Mišeje O S A, Diviaky nad Nitricou 33, 972 25 Diviaky nad Nitricou), ak ako spôsob dopravy zvolil možnosť osobného odberu.

 

IV. Reklamácie, záruka

Kompletný reklamačný poriadok pre nákup cez e-shop nájdete na tejto internetovej stránke predávajúceho.

 

V. Právo kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy

1. V prípade, že bola kúpna zmluva uzavretá prostredníctvom komunikácie na diaľku, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní od prevzatia tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy je zachované, ak kupujúci najneskôr posledný deň oznámi predávajúcemu odstúpenie od zmluvy – zaslaním vyplneného formulára na odstúpenie (nájdete tu).

2. Predávajúci je povinný vrátiť na bankový účet kupujúceho najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar alebo za službu. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

3. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu prijatý tovar do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom.

4. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak sa jedná o tovar dodaný v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov nie je možné tovar vrátiť.

 

VI. Neprevzatie zásielky na dobierku

Tým, že kupujúci uskutočnil objednávku prostredníctvom elektronického formulára, došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka. A teda kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Zákon neumožňuje objednaný tovar neprevziať. Neprevzatím tovaru sa právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu nedá uplatniť. Neprevzatím zásielky kupujúci spôsobí predávajúcemu škodu (na poštovnom: preprava Slovenskou poštou od predávajúceho ku kupujúcemu a naspäť k predávajúcemu, na balnom a pod.). Ak kupujúci objednaný tovar neprevezme, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie preukázateľnej škody súvisiacej so zaslaním a vrátením zásielky.

 

VII. Ochrana osobných údajov, archivácia kúpnej zmluvy

1. Využitím internetového obchodu (odoslaním objednávky) kupujúci vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zák. č.122/2013 Z.z.  o ochrane osobných údajov v databáze zákazníkov predajcu a prevádzkovateľa internetového obchodu (pre účely marketingu, prípadnej ďalšej obchodnej spolupráce alebo iných zmluvných vzťahov), a to až do doby, kedy kupujúci písomne doručí odvolanie súhlasu s takýmto spracovaním, čo môže urobiť kedykoľvek.

2. Predajca a prevádzkovateľ internetového obchodu uchováva informácie o kupujúcich v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zák. 122/2013 Z.z.  o ochrane osobných údajov. Osobné údaje kupujúcich sú chránené pred zneužitím. Predajca a prevádzkovateľ internetového obchodu nebude sprístupňovať tieto informácie žiadnej tretej strane, okrem prípadu zákonnej povinnosti oznámenia takýchto informácií a okrem prepravcov, poverených dodávkou tovaru od predajcu; týmto budú oznámené iba také údaje, ktoré sú potrebné na doručenie tovaru.

3. Kupujúci má právo k prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane iných zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje môžu byť na základe písomnej žiadosti kupujúceho odstránené z databázy.

4. Kúpne zmluvy a objednávky sú od uzavretia archivované v podobe, v ktorej boli uzatvorené. Prístup k archivovaným kúpnym zmluvám má výlučne predajca, prípadne subjekt poverený archiváciou. Vyššie uvedené dokumenty nebudú sprístupnené tretím stranám, s výnimkou prípadnej zákonnej povinnosti.

 

VIII. Alternatívne riešenie sporov

1. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@vitalfit.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 21.12.2015.

M2JlMTI2N